Algemene Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden High Standard Travel, versie 1 januari 2024

Rechtsvorm: 
High Standard Travel is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer 02044241. Directeur/eigenaar is 
Titus Akkermans. High Standard Travel is gevestigd te 9613 AV XX Meerstad, Sterneiland 3, telefoonnummer 0031 6 53713054.

Hoofdboeker: 
Onder hoofdboeker wordt die gast verstaan die het boekingsformulier op de site www.highstandardtravel.nl heeft ingevuld en/of zich per telefoon, post of e-mail als zodanig heeft aangekondigd.


Gast: 
De gast is elke deelnemer aan een dagreis. Minderjarige gasten vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker. 


Site: 
De site van High Standard Travel is: www.highstandardtravel.nl of www.hstravel.nl 
De voor communicatie te gebruiken email-adressen zijn uitsluitend: 
1) info@highstandardtravel.nl 
2) info@hstravel.nl 
3) tbakkermans@highstandardtravel.nl 


Doel van High Standard Travel: 
High Standard Travel stelt zich ten doel zeer hoogwaardige touringcar-dag-reizen te organiseren en uit te voeren, waarbij de directe uitvoering in handen ligt van Titus Akkermans, dir./eig. van High Standard Travel of een door hem aangewezen partner. Pakketreizen worden niet aangeboden. Onder uitvoering van de dagreizen wordt verstaan het gedurende de gehele reis begeleiden van de gasten en, indien gewenst en mogelijk uit hoofde van veiligheid en praktisch oogpunt, het besturen of laten besturen van een door hem aangewezen partner, van het voor de reis te gebruiken voertuig. 
High Standard Travel werkt met luxe moderne ingehuurde touringcars, met zoveel mogelijk beenruimte. Verzorging aan boord van het voertuig door middel van een hapje en een drankje is naar redelijkheid en billijkheid, naar het oordeel van High Standard Travel, altijd bij de reissom inbegrepen. 


Reserveringen:

Door middel van het invullen van het boekingsformulier op de site reserveert u uw reis. U ontvangt direct een reserveringsbevestiging. Ook kunt u reserveren via post, telefoon of e-mail, waarna u binnen 3 werkdagen per mail een bevestiging van de reisovereenkomst ontvangt, waarin de totale verschuldigde reissom wordt genoemd. Dit is geen factuur. High Standard Travel bepaalt zo spoedig mogelijk na uw reservering of de reis, op basis van het benodigde minimum aantal deelnemers, doorgang kan vinden. 

De reissom voor de dagreizen wordt rechtstreeks aan High Standard Travel betaald, op rekening NL92INGB0009513773 t.n.v. High Standard Travel te Groningen onder vermelding van uw naam en datum van de dagreis.Verzekeringen en aansprakelijkheid:

Tijdens het vervoer geldt een ongevalleninzittenden- en bagageverzekering, afgesloten door de houder van het te gebruiken voertuig. Aansprakelijkheid voor letsel en schade buiten het voertuig, zoals in de accommodaties, tijdens de excursies en tijdens de vrije-tijds invulling van de reis wordt uitdrukkelijk uitgesloten. High Standard Travel is niet verantwoordelijk voor gedragingen van personeel van accommodaties, gidsen of anderszins ingehuurde krachten en sluit aansprakelijkheid voor deze gedragingen bij voorbaat uit. High Standard Travel zal haar gasten altijd zoveel mogelijk van hulp en bijstand voorzien tijdens de uitvoering van haar dagreizen. High Standard Travel wijst haar gasten op de mogelijkheid van het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. De verantwoordelijkheid voor het afsluiten van deze verzekeringen ligt bij de gasten zelf. Geen aansprakelijkheid wordt door High Standard Travel aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reis-, annulerings- en/of ziektekostenverzekering, welke geacht worden door de gast te zijn afgesloten. Mochten genoemde verzekeringen niet tot uitkering over gaan, terwijl High Standard Travel wel aansprakelijk is voor de schade van de gast, kan de aansprakelijkheid van High Standard Travel nooit verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom per persoon. Ook aanspraak van een gast op schadevergoeding wegens gederfde vreugde kan, indien High Standard Travel hiervoor aansprakelijk is, nooit verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom per persoon.

Tijdens de dagreis is 24 uur per dag een noodnummer beschikbaar. 
Dit is het mobiele nummer, 0031 6 53 71 30 54. 

Uitvoering van de dagreis: 
De dagreisbeschrijving op de site www.highstandardtravel.nl is de basis voor de reisuitvoering van de onderhavige reis. Onvoorziene omstandigheden tijdens de reis kunnen tot wijziging van de reisuitvoering leiden. High Standard Travel zal er alles aan doen om in voorkomende situaties zo goed als mogelijk alternatieven aan te bieden. Uitgangspunt is dat deze alternatieven, naar het oordeel van High Standard Travel, zo veel mogelijk gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijke reisbeschrijving. Onvoorziene omstandigheden kunnen niet leiden tot het annuleren door de gast tijdens de reis of door enige compensatie anderszins. Uiteraard behoudt de gast het recht een klacht (schriftelijk en/of mondeling) in te dienen.
 

Reisdocumenten: 
De gast is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de juiste reisdocumenten. Het niet in het bezit hebben van de juiste reisdocumenten, zoals een geldig paspoort, een visum of anderszins valt buiten de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van High Standard Travel. Indien het niet hebben van de juiste reisdocumenten leidt tot het staande houden van de gast bij grensovergang of tijdens een andere controle door de bevoegde autoriteit, leidt dit niet tot het stilleggen van de reis, zelfs als de gast van de bevoegde autoriteit niet meer verder mag reizen. De gast dient in deze gevallen zelf voor de terugkeer naar de woonplaats te zorgen. De reissom wordt niet geheel of gedeeltelijk vergoed.
 

Gezondheidstoestand van de gast / vaccinaties: 
De gast beoordeelt zelf of hij de reis mentaal en fysiek aan kan. Uiteraard staat het de gast vrij om aan bepaalde reisonderdelen niet deel te nemen, om welke reden dan ook. Dit leidt niet tot enige restitutie op de reissom. Eventueel benodigde vaccinaties zijn de verantwoordelijkheid van de gast zelf en aansprakelijkheid voor het ontbreken hiervan bij de gast wordt door High Standard Travel bij voorbaat uitgesloten.


Wijzigingen tijdens de dagreis door de gast: 
Wijzigingen tijdens de reis door de gast leiden niet tot enige verplichting van High Standard Travel om de reis daarop aan te passen. Ook leidt dit niet tot enige restitutie van de reissom. Wel stelt High Standard Travel zich ten doel te luisteren naar de motivatie van de gast voor deze wijzigingen en daarin mee te denken en waar mogelijk te assisteren. 

Verdere verplichtingen van de gast: 
Tijdens de reis wordt de gast geacht de middelen die de High Standard Travel in de breedste zin van het woord ter beschikking stelt als een goed “huisvader” te gebruiken. Hij wordt ook geacht de bezittingen van zijn medereizigers te respecteren en de belangen van de medereizigers in het oog te houden. High Standard Travel houdt zich het recht voor de gast aan te spreken op zijn gedrag. Bij herhaaldelijke ernstige misdraging van de gast kan High Standard Travel besluiten de gast voor verdere deelname aan de reis uit te sluiten.
Indien tot een dergelijke maatregel wordt besloten zal de betreffende gast zich nimmer kunnen beroepen op gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom. 


Bagage: 
De gast wordt geacht zijn bagage, zowel in de kofferruimten als in de reizigerscabine, gelabeld aan te bieden. 


Drugs: 
Het meenemen van drugs tijdens de reis wordt uitdrukkelijk door High Standard Travel verboden. Alle gevolgen van het niet houden aan dit verbod zijn voor rekening van de gast. High Standard Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor het meenemen en/of gebruiken van drugs, zowel soft- als harddrugs. Het overmatig gebruik van alcohol tijdens de reis en/of tijdens reisonderdelen of het meenemen van meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol, tabak en/of andere goederen valt onder ditzelfde verbod. 
Aansprakelijkheid van High Standard Travel wordt hiervoor bij voorbaat uitgesloten.
 

Annulering van een reis door High Standard Travel: 
High Standard Travel houdt zich, tot 7 kalenderdagen voor vertrek, het recht voor een dagreis te annuleren wanneer er naar het oordeel van High Standard Travel te weinig deelnemers zijn. Andere calamiteiten kunnen naar het oordeel van High Standard Travel ook reden voor annulering zijn. Te denken valt aan uitval of plotselinge annuleren vanwege andere omstandigheden van de accommodatie, voertuig of gids, een plotseling afgegeven negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken of andere overmacht in de breedste zin van het woord. Het naar het oordeel van High Standard Travel te gebruiken criterium voor annulering van de reis is of de reis nog naar de hoge standaard van High Standard Travel kan worden uitgevoerd en of de veiligheid van de gast zo veel mogelijk kan worden gewaarborgd. High Standard Travel verplicht zich de gasten van de annulering zo spoedig als mogelijk is op de hoogte stellen. Indien gewenst en mogelijk zal High Standard Travel een zo goed mogelijk alternatief aanbieden. In geval van annulering door High Standard Travel heeft de gast recht op volledige restitutie van de reissom.
 
Annulering van een reis door de hoofdboeker: 
De hoofdboeker heeft het recht de dagreis tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek kosteloos te annuleren. 
Bij latere annulering van de dagreis geldt de volgende tabel: 
- bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek is 100% van de reissom verschuldigd. 


Klachten: 
Klachten zullen naar redelijkheid en billijkheid worden behandeld. Een klacht wordt zo mogelijk ter plekke afgehandeld. Beoordeling van de klacht ligt in handen van High Standard Travel. Indien naar het oordeel van High Standard Travel een klacht geldelijk moet worden gecompenseerd wordt hierover zo spoedig mogelijk consensus gezocht met de klager. De uitbetaling van de financiële compensatie vindt binnen 14 dagen na uitvoering van de reis plaats. 


Nederlands recht: 
Op de reisovereenkomst van High Standard Travel en haar gasten is het Nederlands recht van toepassing.
 

Schriftelijke vastlegging: 
Bij de reserveringsbevestiging wordt gewezen op deze Algemene Reisvoorwaarden. Door het invullen van het reserveringsformulier of het doen van een reservering per post, telefoon of e-mail geeft de gast aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden de inhoud van deze Algemene Reisvoorwaarden te aanvaarden.

Bel voor meer informatie 06 53713054

High Standard Travel

Sterneiland 3
9613 AV Meerstad
06 53713054
info@highstandardtravel.nl

Bericht per 01-01-2024 De merknaam High Standard Travel gaat op termijn verdwijnen en volledig door...

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze aanbiedingen.